Aktualności Aktualności

Przetarg na sprzedaż używanych niskocennych składników majątkowych

Nadleśnictwo Krzeszowice ogłasza publiczny przetarg pisemny

na sprzedaż używanych niskocennych składników majątkowych

 

 1. Szczegółowy wykaz oferowanych składników majątkowych (zwanych dalej „przedmiotem sprzedaży”) zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu sprzedaży. Rękojmia organizatora z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.

 3. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać u P. Kingi Walczak od poniedziałku do piątku (w godzinach od 8:30 do 14:00) osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Krzeszowice ul. Leśna 13, lub telefonicznie pod nr tel. 12 285 11 80.

 4. Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Krzeszowice, w zaklejonych kopertach zawierających dopisek „NIE OTWIERAĆ przed 10.11.2021 r. godz. 9:30 - Oferta zakupu”.

 5. Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2021 roku, godzina 9:00. Oferty

złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Oferent – pod rygorem wykluczenia z przetargu – może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży.

 2. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 10.11.2021 r. do godz. 9:00 przelewem na rachunek bankowy: Bank Ochrony Środowiska S.A. Nr 84 1540 1115 2001 6080 2877 0001. Wysokość wadium wynosi 10% wartości ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży. Wadium zalicza się na poczet ceny.

 3. Wadium nie podlega zwrotowi jeśli:

  1. żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

  2. oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu.

 4. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Nadleśnictwa  w  dniu  10.11.2021  roku o godz. 9:30, w pokoju nr 7 (parter).

 5. Kryterium wyboru nabywcy – najwyższa cena ofertowa na dany przedmiot sprzedaży.  W  przypadku  złożenia  kilku  ofert  na  dany  przedmiot  sprzedaży    o    takiej    samej     cenie,     Komisja     wezwie     oferentów     do    złożenia    w określonym terminie ofert dodatkowych.

 6. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli została ona złożona:

a) po wyznaczonym terminie;

b) w niewłaściwym miejscu;

 1. przez oferenta, który nie wniósł wadium;

 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Nadleśnictwo Krzeszowice nie ponosi kosztów pakowania i wysyłki wystawionych na sprzedaż przedmiotów. Odbiór (preferowany odbiór osobisty) zakupionych przedmiotów będzie możliwy po zaksięgowaniu należności za zakupiony przedmiot na rachunku bankowym Nadleśnictwa.

 2. Nadleśnictwo Krzeszowice zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania dowolnych przedmiotów sprzedaży bez podania przyczyny.