Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Budowa geologiczna, szata roślinna oraz świat zwierząt naszego Nadleśnictwa

Budowa geologiczna.

Obszar Nadleśnictwa Krzeszowice charakteryzuje się urozmaiconą i skomplikowaną budową geologiczną, wyróżnia się następujące jednostki tektoniczne – Monoklina Śląsko-Krakowska, Niecka Górnośląska, Zapadlisko Przedkarpackie, Karpaty Zewnętrzne.  Z tego względu występują tu liczne osobliwości przyrody nieożywionej – wychodnie skalne, ostańce, jaskinie, jary i wąwozy, a wnętrze ziemi obfituje w różnorodne surowce mineralne, m.in. kopaliny skalne - wapienie, dolomity, tufy, porfiry, diabazy oraz kopaliny energetyczne – węgiel kamienny.

Szata roślinna.

Siedliska leśne wyróżnia się ze względu na żyzność gleb oraz ich uwilgotnienie. W Nadleśnictwie Krzeszowice przeważają siedliska leśne żyzne, wilgotne.

Na terenie Nadleśnictwa wyróżniono ponad 1100 gatunków roślin naczyniowych. Są to zarówno rośliny niżowe, jak też i górskie oraz kserotermiczne (ciepłolubne, charakterystyczne dla wychodni i ostańców skalnych, południowych ścian zboczy i wąwozów). Rozpoznane zostały stanowiska 95 gatunków roślin chronionych, m.in. zanokcicy skalnej, paprotki zwyczajnej, języcznika zwyczajnego, kłokoczki południowej, lilii złotogłów oraz  storczyków - obuwika pospolitego, buławika czerwonego, kukułki Fuchsa, kukułki szerokolistnej, podkolana białego.

Świat zwierząt.

Na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice stwierdzono występowanie 224 gatunków chronionych zwierząt kręgowych (14 płazów, 7 gadów, 146 ptaków, 57 ssaków). Bogato reprezentowane są również zwierzęta bezkręgowe, m.in. przez modraszka telejus i modraszka nausitous.