Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Krzeszowice zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych. Jedną z form wsparcia są darowizny finansowe udzielane z wypracowanego przez nadleśnictwo zysku.

Szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego, określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Krzeszowice”. wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice z dnia 29.05.2024r.

W celu ubiegania się o taką formę wsparcia podmioty zainteresowane winny sporządzić wniosek zgodnie z załączonym wzorem (Wniosek o przyznanie darowizny finansowej – załącznik nr 1)

Zaznaczeniu wymaga fakt, że ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania wsparcia finansowego, stąd też Nadleśnictwo Krzeszowice zastrzega sobie, iż:

nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny (tzn. rozpatrzyło ich wnioski negatywnie).

Warunkiem przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym a Nadleśnictwem Krzeszowice jako Darczyńcą.