Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa drogi leśnej nr 27 w Leśnictwie Tenczynek – odcinek łączący DP 1033K z DP 2188K

Nr postępowania: SA.270.7.2021

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Podstawa prawna – art. 275 pkt1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w pkt 1 Załącznika nr 4 do SWZ „Oświadczenie Wykonawcy”.

Jest:

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych. „

Powinno być:

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 ustawy prawo zamówień publicznych.”

W związku z powyższym zostaje opublikowany poprawiony Załącznik nr 4 do SWZ.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 

„Rozbudowa drogi leśnej nr 27 w Leśnictwie Tenczynek – odcinek łączący DP 1033K z DP 2188K”

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA