Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gospodarka Łowiecka w Nadleśnictwie Krzeszowice

Obszar Nadleśnictwa Krzeszowice znajduje się w zasięgu działania 17 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 11 kół łowieckich. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez Nadleśniczego.

Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne. Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.                                                                                                             

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez: łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki. Z gatunków chronionych spotkać można wydrę, bobra. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Szczegółowe wytyczne dotyczące gospodarki łowieckiej zawarte są w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na okres od 01.04.2017 do 31.03.2027 dla I Polnego-Krakowskiego Rejonu Hodowlanego

Do najważniejszych zadań Nadleśnictwa Krzeszowice w zakresie gospodarki łowieckiej w nadchodzącym okresie zaliczyć należy:

  • poprawę bytowania zwierzyny w środowisku poprzez ochronę ostoi, ograniczenie niepokoju w biotopie oraz zapewnienie bazy pokarmowej
  • doskonalenie metod ścisłej inwentaryzacji zwierzyny jako podstawy do racjonalnego planowania i gospodarowania populacjami zwierzyny łownej
  • trwałe dostosowanie stanów liczebnych zwierzyny do możliwości żywieniowych łowiska poprzez odpowiednie planowanie.