Zasoby leśne

Udział siedlisk leśnych oraz gatunków lasotwórczych

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

W Nadleśnictwie Krzeszowice wyróżniamy grupy zagrożeń lasu ze strony czynników: abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowania rozwiązań z zakresu ochrony lasu bierze się pod uwagę zasady prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Celowi temu służą miedzy innymi działania prowadzące do zwiększenia biologicznej odporności ekosystemów leśnych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa i uzgodnieniach z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Obszar Nadleśnictwa Krzeszowice znajduje się w zasięgu działania 17 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 11 kół łowieckich. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez Nadleśniczego.