Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej obejmującym swoim zasięgiem terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Celem sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz zachowanie typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. W zasięgu terytorialnym działania Nadleśnictwa Krzeszowice wyznaczono 9 obszarów Natura 2000, z czego 5 jest częściowo zlokalizowanych na gruntach Lasów Państwowych.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) - powierzchnia 7 081,70 ha, (tylko w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa, poza powierzchnią Lasów Państwowych). Obszar ten obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Stawy położone są ze wszystkich stron miasta Zator. W ostoi występuje co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Obszary o znaczeniu wspólnotowym (OZW)

Dolinki Jurajskie (PLH120005) - powierzchnia ogólna 886,51 ha, w tym na gruntach  Nadleśnictwa 593,92 ha. Na teren ostoi składa się 11 enklaw, dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym. Obejmują one obszar wyżynny, zbudowany z wapieni górnojurajskich, pokrytych warstwą lessu z wciętymi dolinami potoków, o charakterze skalistych jarów krasowych. Występują w nich liczne jaskinie. Obszar o wysokiej bioróżnorodności. Stwierdzono tu występowanie 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Najcenniejsze są murawy kserotermiczne, płaty buczyn, grądów i sporadycznie jaworzyn. Notowano tu obecność 8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu stanowisko nocka dużego.

Czerna (PLH120034) - powierzchnia ogólna 76,39 ha, w tym na gruntach Nadleśnictwa 32,44 ha. Obszar obejmuje klasztor w Czernej, na terenie ostoi stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Jest to rzadki przypadek kolonii rozrodczej podkowca małego w obiekcie podziemnym (piwnica). Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie obecnych liczebności populacji podkowca małego, powierzchni i jakości żerowisk, tras przelotu, a także utrzymanie warunków zapewniających możliwość trwałego wykorzystywania schronienia przez nietoperze.

Krzeszowice (PLH120044) - powierzchnia ogólna 39,83 ha, w tym na gruntach Nadleśnictwa 0,08 ha – obszar obejmuje on kościół pw. Św. Marcina Biskupa w Krzeszowicach wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi. Obszar jest miejscem bardzo intensywnego żerowania nietoperzy. Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie obecnych liczebności populacji nocka orzęsionego.

Rudno (PLH120058) - powierzchnia ogólna 72,37 ha, w tym na gruntach Nadleśnictwa 6,35 ha - w granicach obszaru znajdują się głównie siedliska nieleśne w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim Iris sibirica i goryczką wąskolistną Gentiana pneumonanthe oraz związaną z nimi fauną bezkręgowców w tym modraszki. Część doliny zajmują zbiorniki wodne - stanowisko poczwarówki zwężonej oraz bobra.

Dolina Sanki (PLH120059) - powierzchnia ogólna 22,46 ha, w tym na gruntach Nadleśnictwa 0,13 ha - Obszar obejmuje wąski pas łąk i pastwisk przylegających do Sanki. Wśród nich zdarzają się płaty łąk trzęślicowych, oraz bardziej podmokłe płaty, na których rosną turzyce bądź trzcina. Są one siedliskiem poczwarówki zwężonej.

Rudniańskie Modraszki - Kajasówka (PLH120077) - powierzchnia ogólna 447,24 ha, (poza gruntami Lasów Państwowych) – obszar objęty ochroną ze względu na występowanie na łąkach świeżych i wilgotnych tego obszaru motyli Maculinea teleius i M. nausithous. Ponadto na łąkach tych występuje Lycaena helle, a w Rezerwacie Kajasówka (północna część obszaru) znajduje się stanowisko Minois dryas - motyla bardzo rzadkiego, zagrożonego wyginięciem na terenie Polski.

Wiśliska (PLH120084) – powierzchnia ogólna 48,68 ha, (poza gruntami Lasów Państwowych) – obejmuje starorzecza Wisły. Cel ochrony: zbiorowiska roślin bagiennych (pasy szuwarów) oraz zbiorowiska roślin wodnych, obszar jest również niezwykle cenny dla ochrony ptaków oraz płazów.

Dolina Prądnika (PLH120004) – powierzchnia ogólna 1865,59 ha, (poza gruntami Lasów Państwowych) - obszar obejmuje głębokie doliny Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną usianą rozproszonymi ostańcami, będącymi typowymi elementami krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, liczne jaskinie. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Występuje tu wiele rzadkich i zagrożonych oraz podlegających prawnej ochronie gatunków roślin naczyniowych i zwierząt. Łącznie notowano tu występowanie 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono też obecność 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, szczególnie dobrze zachowały się typowo wykształcone płaty buczyn i jaworzyn.