Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Lasy Nadleśnictwa Krzeszowice znajdują się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM).

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się cztery Parki Krajobrazowe obejmując 97,5% powierzchni gruntów Nadleśnictwa, natomiast pozostałe grunty Nadleśnictwa znajdują się w zasięgu otuliny ZPKWM.

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - najbliższy miastu Kraków jest osobliwą krainą przełomu Wisły, skalno-lesiste wzgórza rozrzucone są wyspowo, tworząc swoistą zachodnią „bramę" do miasta. Na terenie parku położone są grunty Nadleśnictwa Krzeszowice o powierzchni 212,22 ha.

Rudniański Park Krajobrazowy tworzą lesiste skalne wzgórza. Na terenie parku położone są grunty Nadleśnictwa Krzeszowice o powierzchni 2458,14 ha.

Tenczyński Park Krajobrazowy charakteryzuje najpełniej zachowana różnorodność krajobrazu kulturowego na zalesionym Garbie Tenczyńskim. Na terenie parku położone są grunty Nadleśnictwa Krzeszowice o powierzchni 2415,59 ha.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie położony jest na krawędzi płyty jurajskiej, pociętej dolinkami. Na terenie parku położone są grunty Nadleśnictwa Krzeszowice o powierzchni 4108,48 ha.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - ZPKWM (dawniej ZJPK) posiada „Plan Ochrony ZJPK w obrębie woj. krakowskiego" sporządzony w 1993 roku i uaktualniony na dzień 1.08.1998 r. Plany ochrony są dostosowywane do wymogów aktualnych aktów prawnych. Na terenie Lasów Państwowych znajdujących się w granicach parku krajobrazowego zadania wynikające z planu ochrony parku uwzględniane są w planie urządzenia lasu.

W zasięgu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Nadleśnictwa znajduje się otulina (strefa ochronna) Ojcowskiego Parku Narodowego, obejmująca część gminy Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia, na wschód od drogi E-40. Tereny te nadzoruje OPN. W otulinie nie ma gruntów Nadleśnictwa.