Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Niezależnie od funkcji ochronnych istotną funkcją lasu jest dostarczenie drewna - surowca odnawialnego i przyjaznego człowiekowi.  Wielkość pozyskania drewna w nadleśnictwach ściśle reguluje plan urządzenia lasu, uwzględniając zasadę trwałości lasu oraz dążenia do powiększania zasobów drzewnych. Pozyskanie drewna jest naturalną konsekwencja działań związanych z hodowlą i ochroną lasu.

Przyjęty w planie urządzenia lasu nadleśnictwa przeciętny roczny rozmiar pozyskania drewna wynosi 47.2 tys. m3 (netto) i oscyluje w granicach 70 % przyrostu rocznego drzewostanów, taki rozmiar pozyskania drewna powoduje dalszy wzrost zasobów drzewnych w naszych lasach. 

Czasami na skutek klęsk żywiołowych np.  pożarów, huraganów (wiatrołomy), szkód od mokrego śniegu lub lodu (śniegołomy, okiść), zostaje zaburzony się normalny cykl produkcji leśnej opartej o wyliczony etat. Pojawia się wtedy pilna potrzeba wycięcia uszkodzonych i chorych drzew nie planowanych wcześniej do pozyskania, jednak w tej sytuacji ogranicza się pozyskanie w pozostałych drzewostanach. 

 

Udział najważniejszych grup sortymentów pozyskanych w 2018 r. (stan na 31.10.2018):

iglaste tartaczne – 30%

iglaste stosowe – 25%

liściaste tartaczne – 9%

liściaste stosowe – 26%

opał liściasty i iglasty – 7%

drobnica – 3%