Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Udział siedlisk leśnych oraz gatunków lasotwórczych

Udział siedlisk leśnych.

Stwierdzono występowanie następujących siedliskowych typów lasu:

- las wyżynny świeży 52,41 % powierzchni

- bór mieszany wilgotny 12,57% powierzchni,

- bór mieszany świeży 9,74% powierzchni,

- las mieszany wilgotny 8,81% powierzchni,

- las mieszany świeży 5,41 % powierzchni,

- las mieszany wyżynny świeży 4,64% powierzchni,

- pozostałe 6,42% powierzchni

 

Udział gatunków lasotwórczych.

Skład gatunkowy lasów w ujęciu całego Nadleśnictwa przedstawia się następująco:

sosna 54%, buk 30%, dąb 6%, Brz 2%, Ol 2%, Św 2%, Md 2%, inne 2%.

 

Udział drzewostanów w klasach wieku:

Średni wiek drzewostanów - 78 lat


Przeciętna zasobność drzewostanów.

Zasobność to termin określający ilość drewna wyrażoną w m3 w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha lasu.  W Nadleśnictwie Krzeszowice przeciętna zasobność drzewostanu wynosi 322 m3, natomiast spodziewany przeciętny roczny przyrost wynosi 6,49 m3/ha.